دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز

دﻓﺘﺮﭼﻪ  راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز
در این مقاله به عیب یابی خودرو پراید دوگانه سوز پرداخته شده است . ﺧﻮدروﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺧﻮدروﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮزي ﻛﻪ درﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤـﺪه از دو ﺳـﻮﺧﺖ ﺑﻨـﺰﻳﻦ و (CNG)ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮده(CNG) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

تاریخ نگارش : سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۷

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز

بازدید : ۱۱۴ نفر

آیا دسترسی برنامه به اطلاعات گوشی کاربر وجود دارد ؟

پیت‌استاپ اعلام میدارد، هیچ دسترسی به اطلاعات تلفن‌همراه کاربران ندارد. امنیت کامل کاربران در این مورد در نظر گرفته شده است.


رونمایی از نسخه جدید اپلیکیشن پیت‌استاپ

نسخه جدید اپلیکیشن پیت‌استاپ آماده گردیده .


سال نو مبارک

سال نو مبارک


چگونه یک فاکتور جدید برای مشتری تولید کنم؟

د ر تب درخواست و ارائه خدمات باید گزینه "ساخت فاکتور جدید" را بزنید و هزینه ها را برای خودروی مورد نظر ثبت کنید.


چگونه به همه درخواست‌های خود دسترسی داشته باشیم ؟

بعد از ورود به برنامه مخصوص تعمیرگاه داران باید در تب "محیط کاربری" گزینه "درخواست‌های پیشین" را انتخاب کنید. در این بخش شما خدماتی که ارائه کرده‌اید را میتوانید مشاهده نمایید.