دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز

دﻓﺘﺮﭼﻪ  راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز در این مقاله به عیب یابی خودرو پراید دوگانه سوز پرداخته شده است . ﺧﻮدروﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺧﻮدروﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮزي ﻛﻪ درﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤـﺪه از دو ﺳـﻮﺧﺖ ﺑﻨـﺰﻳﻦ و (CNG)ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮده(CNG) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
تاریخ نگارش : سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۷ - بازدید: ۲۱۶ بار

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز

آخرین مطالب

اپلیکیشن پیت استاپ نسخه اندروید و ios

اپلیکیشن پیت استاپ نسخه اندروید و ios


آموزش نکات فنی خودرو

آموزش نکات فنی خودرو


با دایناسورهای جاده‌ها چطور رفتار کنیم

وقتی از شهر خارج می‌شوید و با اتومبیل خود در مسیر یک اتوبان یا جاده قرار می‌گیرید، شرایط با آن‌چه که در داخل شهر تجربه کرده‌اید بسیار متفاوت است. در اینجا، کامیون‌ها و تریلرهای بزرگی در اطراف شما حرکت می‌کنند که در صورت از دست دادن کنترل می‌توانند خسارات بسیار بزرگی را به‌بار بیاورند.


خدمات اپلیکیشن پیت استاپ

خدمات اپلیکیشن پیت استاپ