عیب یابی خودرو و علت های احتمالی آن

عیب یابی خودرو و علت های احتمالی آن 25عیب اصلی خودرو و چگونگی رفع معایب آن
تاریخ نگارش : یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ - بازدید: ۵۶۲ بار

 

 

 

سامانه هوشمند تعمیرات و امداد خودرو پیت استاپ به استحضار می رساند

عیب خودرو

1- استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ جلو کم است)

علتهای احتمالی
1-باطری ضعیف است.
2- باطری معیوب است.
3-کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصال ها شل است.

رفع عیب

1-باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید.
2- باطری را تعویض نمایید.
3- پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید.


2- استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ جلو خوب است )

علتهای احتمالی

1-سولونوئید استارت معیوب است.
2-بندیکس کثیف و یا معیوب است.
3- استارت معیوب است.
4- سوئیچ استارت معیوب است.

رفع عیب

1-تعویض نمایید.
2- جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید.
3- تعمیر و یا تعویض نمایید.
4-تعویض نمایید.

 

3- موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود

علتهای احتمالی

1-باطری ضعیف است.
2-باطری معیوب است.
3- کابل های باطری خراب ، یا اتصال ها شل است.
4-اتصال بدنه موتور خوب نیست .
5- استارت خراب است.
6-روغن داخل موتور سفت است.

رفع عیب

1-باطری را شارژ کنید سیستم شارژرا کنترل کنید .
2- تعویض نمایید .
3- پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید . اتصال های استارت را محکم کنید .
4-تمیز و یا تعویض نمایید .
5- تعمیر و یا تعویض نمایید .
6- فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید .

 

4- گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود .

علت های احتمالی

1-خرابی سیستم جرقه
2-جرقه سر شمع مشاهده نمی شود .
3- جرقه سر شمع مشاهده می شود .
4- در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد .
5- بنزین به کاربراتور نمی رسد .
6- اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد .
7- در صورتی که پمپ مکانیکی باشد .

رفع عیب

1-جرقه سر شمع ها را کنترل کنید .
2- خروجی کونل را کنترل کنید .
3- شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید هنگامی که جرقه ای از  سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشداتصال مدار جرقه و پلاتین را کنترل کنید . اگر سر شمع ها برق وجود دارد عیب مربوطه به سوخت است .
4- فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند اتصال بنزین از کارربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید.
5- به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده راتمیز کنید در صورتیکه مرطوب باشد شمعها را در آورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید .
6- بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد.  
7- اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد پمپ را سوار کنید .
8- در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید .مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است . لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل  و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید .

 

5- جرقه پس می زند از داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند .

علت های احتمالی 

1-دلکو نامیزان است .
2- در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است .

رفع عیب

1-کنترل و دوباره تنظیم کنید .
2-کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید .


 

6- موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می گردد

علت های احتمالی

1-خرابی در سیستم بنزین ویا سیستم جرقه است.

رفع عیب
1-به قسمت گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها .

 

7- دردور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود .

علت های احتمالی

1-پیچ کاز احتمال به تنظیم دارد .
2-ساسات درست کار نمی کند .

رفع عیب

1-تنظیم کنید .
2-فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید .

 

8- هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود.

علت های احتمالی

1-دور آرام در دور کمی است .
2-مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست .
3-پیچ هوا میزان نیست .
4-ساسات گیر کرده است .
5-پلاتین دست تنظیم نیست ویا خال زده است .
6-کاربراتور خفه کار می کند .
7-نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد)

رفع عیب

1-در صورتیکه که امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید .
2-اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید .
3-تمیز کنید .
4- عمل ساسات را کنترل کنید .
5-پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشدتعویض نمایید .
6- سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید . والوهای سوزنی را تمیز کنید .
7-اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید . لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید .

 

9- دور آرام موتور ( سلو ) نرم نیست .

علت های احتمالی

1-مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست .
2- پلاتین خال زده کثیف و یا درست تنظیم نشده است .
3-شمع ها کثیف و یا نامیزان است .
4-دلکو میزان نیست .
5-نشتی در لوله مکش ( لوله منیفولد )  
6-فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست .

رفع عیب

1-سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید .
2-پلاتین را عوض تمیز و یا تنظیم کنید .
3-فاصله دهانه شمع ها را تنظیم کنید .
4- تنظیم کنید .
5-اتصال های کاربراتور را به منیفولد محکم کنید .
6- فیلر گیری کنید .


10- شتاب اتومبیل کم است .

علت های احتمالی

1-تنظیم دلکو صحیح نیست .
2- در لوله مکش نشتی وجود دارد .
3-سوخت کافی نیست .
4-بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست .
5- آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست .

رفع عیب

1-تنظیم کنید .
2-پیچ ها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد . تعویض نمایید .
3- سوراخ ها و والوهای سوزنی را تمیز کنید .
4-مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید .
5- قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید . دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید . گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید و اتصالات را محکم کنید .


11- موتور ریپ می زند .

علت های احتمالی

1-شمع ها خراب شده است .
2-مدار جرقه خراب است .
3- در لوله های تنفسی نشتی است .
4-بنزین کافی نیست یا با آب مخلوط شده است .
5-خفه کردن کاربراتور
6-سیستم اگزوز گرفته است .
7-دلکو تنظیم نیست .

رفع عیب

1-تمیز کنید و یا تعویض نمایید .
2-مدار جرقه چکش برق و وایر های سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است.
3-تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید .
4-در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید .
5-سوزن شناور را تمیز کنید سطح شناور را کنترل کنید .
6- اگزوز را تعمیر کنید .
7-تنظیم کنید .


12- موتور دارای قدرت کمی است .

علت های احتمالی

1-آوانس اتوماتیک خلاء خراب است .
2-در مسیر لوله های تنفسی نشتی است.
3-فیلتر سوپاپ ها صحیح نیست .
4-فشار کمپرس کم است .
5-بنزین کافی نمی رسد .
6- اهرم گاز خارج از تنظیم است .

رفع عیب

1-تعمیر و یا تنظیم نمایید .
2- تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید .
3-فیلر گیری کنید .
4-فشار را اندازه بگیرید .
5-سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید .
6-مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است .


13- در دور آرام موتور خاموش می شود ولی در بقیه

علت های احتمالی

1-پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد .

رفع عیب

1-طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد .


14- مواقع عادی کار می کند

علت های احتمالی

1-سوراخ هوایی سلو (دور آرام )مسدود شده است .
2-در لوله مکش نشتی است .

رفع عیب خودرو

1-تمیز کنید .
2-تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید .


15- در حین کار موتور ضربه می زند .

علت های احتمالی

1-دلکو خیلی آوانس است .
2-آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است .
3-موتور داغ می کند .
4-شمع ها داغ می کنند .
5-جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق .

رفع عیب خودرو

1-مقدار آوانس را کاهش دهید .
2-فنر های آن را بررسی کنید .
3-سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید .
4-شمع مناسب به کار ببرید .
5-کربن زدایی نمایید.


16- در درجه حرارت خودرو عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود .

علت های احتمالی

1-واشر سر سیلندر سوخته است .
2-سر سیلندر ترک برداشته .

رفع عیب خودرو

1-تعویض نمایید .
2-تعمیر کنید .


17- موتور در سرعت های زیاد ریپ می زند .

علت های احتمالی

1-سر وایر ها در مدار جرقه شل یا کثیف است .
2-پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست .
3-شمع ها خراب است .

رفع عیب خودرو

1-تمام اتصال های داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضیعت آن را کنترل کنید .       
2-پلاتین را کنترل و تنظیم کنید .
3-تمیز و یا تنظیم نمایید .


18- داغ کردن موتور

علت های احتمالی

1-کمبود آب در سیستم خنک کننده
2-تسمه پروانه شل است .
3-لوله های جنت خراب است .
4-درب رادیاتورو خراب و یا مناسب نیست .
5-مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد .
6-ترموستات خراب است .
7-دلکو میزان نیست .
8-پمپ آب خراب و یا نشت می کند .
9-عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب .
10-راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیر های عمود بر رادیاتور (پروانه ،مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده )
11-ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است .
12-آوانس اتوماتیک دلکو خراب است .

رفع عیب خودرو

1-نشتی و یا کمبود آب را کنترل ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید .
2-سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید
3-تعویض نمایید .
4-واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند در غیر این صورت تعویض نمایید .
5-مسیر را تمیز کنید .
6-ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرده موتور تعویض نمایید .
7-طبق مشخصات در کاتالوگ اتومبیل را تنظیم کنید .
8-پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید .
9-اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید .
10-مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید از به کاربردن وسایل خشن خودداری کنید .
11-از متخصص کمک بگیرید.
12-  اگر گرفتگی وجود دارد برطرف نمایید لوله مکشی را چک کنید . آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم نمایید . قطعات فرسوده را تعویض نمایید .


19- در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور  صدای غیر عادی شنیده می شود .

علت های احتمالی

1-به علت یخ زدن پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند .
2-تسمه پروانه شل است .
3-بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریش دارد .
4- بلبرینگ های دینام احتیاج به روغن کاری دارد .
5-خرابی فرمان هیدرولیک

رفع عیب خودر

1-موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود .
2-محکم کنید .
3-در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازنده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید .
4-با یک و یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید .
5-از متخصص کمک بگیرید.

 

20- پمپ آب نشت می کند .

علت های احتمالی

1-کاسه نمد خراب شده .

رفع عیب خودرو

1-تعمیر و یا پمپ نو استفاده کنید .

 

21- وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور

علت های احتمالی

1-واشر سر سیلند سوخته و یا سر سیلند ترک برداشته .

رفع عیب خودرو

1-در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردد از واشر نو استفاده کنید .

 

22- رادیاتور مرتبا آب کم می کند

علت های احتمالی

1-نشتی خارجی ( معمولا محل نشت گچ و شوره می زند )
2-نشت به داخل موتور

رفع عیب خودرو

1-لوله ها را بررسی کنید اگر لازم بود تعویض نمایید . واشر سر سیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید .
2-نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود . در حالت خیلی بد روغن به صورت سفید رنگ است . بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید .


23- موتور زیاد بنزین مصرف می کند .

علت های احتمالی

1-کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد .
2-گرفتگی در ورود هوای مکشی است .
3-ساسات گیر کرده است .

رفع عیب خودرو

1-کاربراتور را تنظیم کنید .
2-فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید .
3-ساسات را رفع گیر نمایید


24- موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود .

علت های احتمالی

1-خوردگی سیلندر پیستون رینگ ها و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها
رفع عیب خودرو

1-از متخصص کمک بگیرید .


25- دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود .

علت های احتمالی

1-روغن ریزی موتور

رفع عیب خودرو

1-موتور را کاملا بشویید و موتور را در حالت گرم  نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید . واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید .
2-تمیز کنید .

 

تهیه و تنظیم تعمیریاب هوشمند خودرو ایرانیان(پیت استاپ)

 

آخرین مطالب

چطور راننده بهتری باشیم

انواع مختلفی از راننده‌ها، جاده‌ها و خیابان‌ها را اشغال کرده‌اند، خوب و بد. در حالی که یک راننده خوب غالبا مورد تحسین سایرین قرار می‌گیرد، یک راننده بد برای خراب کردن روز یک‌نفر کافی است.


نکاتی درباره خرید یک رینگ مناسب

حفظ حرکت روان اتومبیل شما به چیزی بیش از صرفا لاستیک‌های خوب نیاز دارد. شما در عین حال به رینگ‌های مناسب نیاز خواهید داشت که الزاما به‌معنای انتخاب رینگ‌های غول‌آسای براق هم نیست.


چرا همیشه یک چهارم باک اتومبیل شما باید پر باشد

هر راننده‌ای می‌داند که نگهداشتن مقداری از سوخت در باک اتومبیل، یک «باید» محسوب می‌شود. اما ممکن است ندانید که حداقل چقدر از سوخت خود را باید در باک نگهدارید. بعضی از متخصصین اعتقاد دارند که سطح سوخت باقیمانده در باک هرگز نباید کمتر از یک چهارم ظرفیت آن باشد.


پیت استاپ در آینه رسانه ها

بازتاب فعالیت پیت استاپ در رسانه ها ی مکتوب کشور