مقالات خودرویی

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز

در این مقاله به عیب یابی خودرو پراید دوگانه سوز پرداخته شده است . ﺧﻮدروﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺧﻮدروﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮزي ﻛﻪ درﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤـﺪه از دو ﺳـﻮﺧﺖ ﺑﻨـﺰﻳﻦ و (CNG)ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮده(CNG) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
سه شنبه 1397/12/7 | بازدید : 65 بار

روغن ترمز با کیفیت و بررسی سطح استاندارد آن

با تداوم توليد خودرو در جهان و افزايش سرعت خودروها در جاده هاي درون و برون شهري نياز اين مركبان سركش فلزي به داشتن ترمزهايي بسيار مناسب با عملكردي بسيار دقيق تر حس شد و تلاش براي افزايش ضريب ايمني خودروها با ايجاد تغييرات در سيستم ترمز توسط طراحان كار آزموده صنعت خودرو همراه بوده است.
شنبه 1397/11/27 | بازدید : 112 بار

فیلم های آموزشی خودرویی

فیلم های آموزشی و علمی خودرویی
سه شنبه 1397/11/23 | بازدید : 76 بار

عیب یابی خودرو و علت های احتمالی آن

25عیب اصلی خودرو و چگونگی رفع معایب آن
یکشنبه 1397/11/21 | بازدید : 140 بار

اصلی ترین معایب در خودرو و بررسی دلایل

در این مقاله معایبی که اصولا در خودرو رخ میدهد بیان شده و برای هر مشکل علت هایی بیان شده است که کمک در شناخت مشکل به وجود آمده میشود.
سه شنبه 1397/11/16 | بازدید : 157 بار
123